En
Онлайн банкиране

Използвайте на вашето мобилно устройство или таблет

Служебно закриване на сметки

Закриване на сметки

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви уведомяваме, че за сметки, по които не се изпълняват задълженията за заплащане на дължими месечни такси за поддържане на сметките и/или не се осигурява минимална наличност, Банката ще упражни правото си за едностранно прекратяване на рамковите договори и закриване на сметките без предизвестие, в съответствие с действащите рамкови договори за откриване и водене на сметки, Общите условия и Тарифата на Банката.
Това право няма да се упражни по отношение на:

  • сметки обслужващи кредити, карти, овърдрафти и срочни депозити;
  • сметки служещи като обезпечение на кредитни отношения, включително и по реда на ЗДФО;
  • сметки върху които има надлежно наложени запори;
  • сметки със специално договорени условия;
  • други сметки по преценка на Банката.

25.02.2016г.

Закриване на сметки, открити за обезпечаване на банкови гаранции и акредитиви

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви уведомяваме, че за сметки, които са открити само за целите за обезпечаване на издадени банкови гаранции и акредитиви, по които към настоящия момент са прекратени ангажиментите и отговорностите на Банката, Банката ще упражни правото си за едностранно прекратяване на рамковите договори и закриване на сметките след изтичане на два месеца от публикуване на настоящото съобщение, в съответствие с действащата нормативна уредба.

08.07.2014г.

Служебно закриване на сметки

Уважаеми клиенти,

С настоящото ви уведомяваме, че за сметки, по които не се изпълняват задълженията за заплащане на дължими месечни такси за поддържане на сметките и/или не се осигурява минимална наличност, Банката ще упражни правото си за едностранно прекратяване на рамковите договори и закриване на сметките без предизвестие, в съответствие с действащите рамкови договори за откриване и водене на сметки, Общите условия и Тарифата на Банката.

Това право няма да се упражни по отношение на:

  • сметки обслужващи кредити, карти, овърдрафти и срочни депозити;
  • сметки служещи като обезпечение на кредитни отношения, включително и по реда на ЗДФО;
  • сметки върху които има надлежно наложени запори;
  • сметки със специално договорени условия;
  • други сметки по преценка на Банката.

08.02.2013г.